Topper List

HomeTopper List

12th TOPPERS LIST 2018-19

Sarthak
Vaishya

94%

Yash
Gupta

93%

Aryan
Agrawal

92%

Vedant
Dixit

91.5%
10th TOPPERS LIST 2018-19

Anshika Singh
Chauhan

96%

Ayush
Mishra

95%

Piyush
Chaudhary

95%

Jatin
Gupta

95%

Vaibhav
Mishra

94%

Anurag
Singh

94%

Pratiksha
Mishra

94%

Prani
Yadav

93%

Aryan
Gupta

93%

Garima
Singh

93%

Harsh
Rawat

91%

Pawan
Agnihotri

91%